POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEBLETKANINY.PL

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego mebletkaniny.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mebletkaniny.pl
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.mebletkaniny.pl jest spółka INTERTEX ZALEWSKI I WSPÓLNICY Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 59, 15-062 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158340, NIP: 9660040660, REGON: 050406186. (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej biuro@mebletkaniny.pl lub numerem telefonu 794 775 665 w godzinach 10:00-18:00) – zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

 

§2 CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania i realizacji zawieranych umów, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), stanowiące prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane po wyrażeniu wyraźnej zgody Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w innych celach, w szczególności w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub kontaktowania  się z Klientem za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingu bezpośredniego w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

 

§3 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w celu wykonania umowy w prawidłowy sposób, wymaganym będzie podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, w razie potrzeby również dane niezbędne do sporządzenia faktury (nazwa firmy, NIP). Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas potrzebny do wykonania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Dane osobowe, które przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie zgody udzielonej przez Klienta przetwarzane są do czasu odwołania przedmiotowej zgody, zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych przechowywane są przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

 

§4 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom, z którymi współpracuje przy wykonywaniu umowy. Katalog odbiorców wynika każdorazowo z zakresu usług, z których korzysta Klient. Sklep Internetowy w szczególności przekazuje dane osobowe podmiotom realizującym dostawę towarów, operatorom płatności, podmiotom zajmującym się hostingiem strony internetowej MebleTkaniny.pl i serwisem oprogramowania, podmiotom za pośrednictwem których prowadzona jest poczta e-mail, podmiotom świadczącym usługi wysyłki informacji handlowych, dostawcom usług marketingowych, księgowych i prawnych oraz doradczych.

 

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.

 

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC, tj. Google Analytics, Gmail, dane osobowe Klientów przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pragniemy również poinformować, że Google LLC uczestniczy w programie ochrony danych osobowych (Privacy Shield), który został uznany przez Komisję Europejską jako posiadający odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat programu ochrony danych w którym uczestniczy Google LLC znajduje się pod adresem https://www.privacyshield.gov/.

 

§5 UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych

- sprostowania swoich danych osobowych

- usunięcia swoich danych osobowych

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Klient może zrealizować powyższe uprawnienia kontaktując się z Administratorem w dowolnej formie umożliwiającej jasne i wyraźne wyrażenie swojej woli, np. poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres biuro@mebletkaniny.pl.

 

Ponadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że jego dane przetwarzane są w sposób niezgodny z RODO.

 

§6 PROFILOWANIE

 

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

 

Profilowanie wykorzystywane jest także do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Sprzedawcę nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Klienta. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu na podstawie podejmowanych przez nią decyzji, jej preferencji, zachowań i postaw lub ich przewidywania, co następnie może prowadzić np. do zaproponowania Klientowi oferty lepszej niż standardowa, przyznania rabatu, przysłania propozycji zakupu Produktu, który odpowiada preferencjom Klienta. Z przyznanej korzyści Klient może skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu albo z niej zrezygnować.

 

Profilowanie, którego dokonuje Sprzedawca nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub wpływających na Klienta w podobnie istotny sposób.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Klient może zrealizować powyższe uprawnienie kontaktując się z Administratorem w dowolnej formie umożliwiającej jasne i wyraźne wyrażenie swojej woli, np. poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres biuro@mebletkaniny.pl.

 

 

 

§7 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu zebranych danych osobowych osobom nieupoważnionym. Ponadto, Sklep Internetowy dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Klientów, wobec czego stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Pozyskiwane dane osobowe są stale kontrolowane oraz sprawdzana jest ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

 

§8 COOKIES

 

Administrator korzysta z plików „cookies”. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Tworzone są przez przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki „cookies” przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała plik „cookie” w urządzeniu Klienta. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że Klient odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. Pliki „cookies” pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

 

Sklep Internetowy wykorzystuje pliki „cookies”, które można podzielić w następujący sposób:

- „niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika

- „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu

- „zabezpieczające” - wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

- „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

 

Klient w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików „cookies”. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Klient za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Klient może również z łatwością usuwać pliki „cookie”, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików „cookie” różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Klient może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach. Zablokowanie wszystkich plików „cookies” może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Klient na ich używanie

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką prywatności, a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu MebleTkaniny.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Producenci

Actona
Agmamito
Bizon Group
Bochem
Comad
CustomForm
D2.Design
Davis
DAZELIVING
Dekoma
ELASTRON
EMIBIG
EMOTIVERO
EPG
Fabric World
Fargotex
FDM
Fertone
Fibero
Fischbacher
Frandsen
Halmar
Hardy
Idesin
Intertex
Intesi
Invicta Interior
Jules Flipo
Kare Design
Keter
King Home
Lampex
Lech
Light&Living
LivinHill
Louis De Poortere
Maduu Studio
Malo Design
Marboss
Meble&Tkaniny
ML Meble
Modesto Design
Moosee
MP Nidzica
New Garden
Polyhedra
Prebena
Richmond Interiors
SCAB Design
Signal Meble
Simplet
Spray-Kon
Tagrel
Toccare
Toptextil
Umbra
VERY SIMPL
Voluspa
Zilto
Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami w naszym sklepie

Aby zapisać się do newslettera, potwierdź że nie jesteś robotem