Szanowny Użytkowniku,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Intertex sp. j., będąca operatorem platformy handlowej on-line w domenie MebleTkaniny.pl (dalej „MebleTkaniny.pl”), przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Intertex sp. j. (dalej „Intertex”) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 59.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez MebleTkaniny.pl?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez MebleTkaniny.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email biuro@MebleTkaniny.pl.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych MebleTkaniny.pl, ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok. 

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakupów, zakładania konta w MebleTkaniny.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy MebleTkaniny.pl. 

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy czy informacje o statusie płatności.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie MebleTkaniny.pl przetwarza Twoje dane osobowe? 

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z MebleTkaniny.pl                                          
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii; 
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach MebleTkaniny.pl;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • umożliwienia uczestnictwa w programie Rabatów Lojalnościowych;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach MebleTkaniny.pl;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług; 
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta. 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych MebleTkaniny.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami MebleTkaniny.pl;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników MebleTkaniny.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności; 
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, 
 • prowadzenia analiz statystycznych; 
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

MebleTkaniny.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • realizacji i wysyłki zamówienia;
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

 

Czy musisz podać MebleTkaniny.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, dane do faktury. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec MebleTkaniny.pl?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MebleTkaniny.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający MebleTkaniny.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne MebleTkaniny.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MebleTkaniny.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu MebleTkaniny.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z MebleTkaniny.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na MebleTkaniny.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami. 

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na MebleTkaniny.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. 

 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

MebleTkaniny.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów i programu Rabatów Lojalnościowych przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych MebleTkaniny.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Producenci

Actona
Agmamito
Bizon Group
Bochem
Comad
CustomForm
D2.Design
Davis
DAZELIVING
Dekoma
ELASTRON
EMIBIG
EMOTIVERO
EPG
Fabric World
Fargotex
FDM
Fertone
Fibero
Fischbacher
Frandsen
Halmar
Hardy
Idesin
Intertex
Intesi
Invicta Interior
Jules Flipo
Kare Design
Keter
King Home
Lampex
Lech
Light&Living
LivinHill
Louis De Poortere
Maduu Studio
Malo Design
Marboss
Meble&Tkaniny
ML Meble
Modesto Design
Moosee
New Garden
Next Meble
Polyhedra
Prebena
Richmond Interiors
SCAB Design
Signal Meble
Simplet
Spray-Kon
Tagrel
Toccare
Toptextil
Umbra
VERY SIMPL
Voluspa
Zilto
Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami w naszym sklepie

Aby zapisać się do newslettera, potwierdź że nie jesteś robotem